Мета

Метою  Української асоціації позитивної психотерапії є: особистісний, соціальний, духовний, інтелектуальний та фізичний розвиток і самореалізація громадян, а також формування, утвердження, поширення та підтримка здорового способу життя громадян, сімей, громад,  колективів, організацій та суспільства в цілому.

Напрямами діяльності Організації є:

 • об’єднання спеціалістів – консультантів, коучів, психотерапевтів, психологів, тренерів, викладачів, педагогів, соціальних працівників, менеджерів тощо – які застосовують у своїй практиці метод Позитивної крос-культурної психотерапії Н.Пезешкіана, а також інші сучасні, науково визнані та затверджені ЄАП методи психотерапії;

 • пропаганда, поширення ідей та утвердження здорового способу життя окремих громадян та суспільства в цілому;

 • охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища;

 • профілактика негативних соціальних явищ, у т.ч. наркотичної залежності, суїцидної поведінки, насилля, соціальної агресії, соціальних конфліктів;

 • сприяння соціальному становленню, самовизначенню, самореалізації та розвитку молоді;

 • сприяння створенню умов для розвитку та самореалізації особистості протягом життя;

 • формування активної життєвої позиції громадян; сприяння активізації громад, у т.ч. щодо самозабезпечення оздоровчими, соціальними, освітніми та іншими подібними послугами;

 • правова освіта населення, насамперед у сфері прав людини;

 • сприяння свідомому батьківству та психологічному вихованню особистості;

 • сприяння підвищенню освітнього та самоосвітнього рівня населення;

 • сприяння забезпеченню доступності здобуття якісної освіти протягом життя для

  всіх громадян, розвитку системи безперервної освіти та навчання протягом життя;

 • сприяння прискореному, випереджальному інноваційному розвитку освіти;

 • сприяння постійному підвищенню якості освіти, оновленню її змісту та форм

  організації;

 • розвиток сучасної науки, насамперед гуманітарних та соціальних її галузей;

 • сприяння утвердженню інтер-дисциплінарної та крос-культурної наукових

  парадигм;

 • розвиток інноваційної культури суспільства; підвищення інноваційного потенціалу нації;

 • сприяння розвитку крос-культурного світогляду громадян, у т.ч. фахівців та науковців;

 • розвиток сучасної психотерапії як науки, професії та сфери практичної діяльності;

 • розвиток методу Позитивної крос-культурної психотерапії й інших наукових гуманістично-орієнтованих методів сучасної психотерапії, психокорекції, психодіагностики та психопрофілактики;

 • прикладення методу Позитивної крос-культурної психотерапії та інших наукових гуманістично-орієнтованих методів сучасної психотерапії в різних сферах взаємодії „людина-людина”: освіті, охороні здоров’я, соціальній роботі, соціальній педагогіці та профілактиці, вихованні, управлінні, менеджменті, маркетингу, рекламі, політиці, виробництві послуг, інноваційній діяльності тощо;

 • розвиток системи неформальної освіти населення; сприяння формуванню суспільного простору, сприятливого для інформальної (повсякденної) освіти та самоосвіти населення;

 • розробка, проектування та впровадження сучасних психологічних, андрагогічних, управлінських, у т.ч. інноваційних, методів, систем, програм, проектів та технологій управління персоналом, особистих та ділових комунікацій, кадрового, організаційного та проектного менеджменту, у т.ч. стосовно сучасного менеджменту якості;

 • продукування, публікація, поширення, пропаганда, використання та реалізація науково-обґрунтованих гуманістично-орієнтованих, у т.ч. інноваційних, ідей, концепцій, теорій, методів, методик, технологій, алгоритмів та програм, приватне та суспільне використання яких сприятиме досягненню Мети, цілей та завдань Організації.